Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimize; sürdürülebilir rekabet gücünün oluşturulması ve rekabet üstünlüğü sağlayan kaynakların arttırılması noktasında danışmanlık yapmayı öncelikli hedef belirledik.

İletişim Bilgileri

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Nelerdir?

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Nelerdir?

 
Sayın Üyemiz;
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca çıkarılan usul ve esaslara göre; plastikten yapılmış, satış noktalarında tüketicilere mal veya ürünleri taşımaları amacıyla, saplı veya sapsız olarak üretilmiş poşetlerin, müşterilere verilirken dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır.
 
Aşağıda ana başlıklar halinde verilen hususların üzerine tıklayarak ilgili bölüme gidebilirsiniz!
BEN UYGULAMAYA DAHİL MİYİM? KAPSAM DIŞI OLANLAR?

YASA NE GETİRDİ? GENEL ESASLAR NELERDİR?

NELERE DİKKAT EDECEĞİZ? YÜKÜMLÜLÜKLER

BEYANI NASIL YAPACAĞIM? SATIŞ NOKTALARI BEYANLARI

ÖDEMELERİMİ NASIL YAPACAĞIM? GERİ KAZANIM KATILIM PAYI ÖDEMELERİ

YAPTIRIMLAR - CEZALAR NELERDİR? YAPTIRIMLAR - CEZALAR
 
KAPSAM DIŞI OLANLAR?
Yasaya göre tüm plastik poşetleri kapsamamaktadır. Dahil olmayanlar aşağıdakilerden oluşmaktadır.
 • Ekmek, sebze, meyve, peynir, zeytin, hayvansal gıda gibi açık satılan gıdaların hijyenini sağlamak için kullanılan, çift kat kalınlığı 15 mikronun altında olan, 50 cm X 35 cm (körük kalınlığı ve sap uzunluğu dâhil) ebadından küçük saplı/sapsız poşetler
 • Plastik içeren malzemelerden, dokumalı veya dokumasız metotlarla üretilen, tekstil ürünü çok kullanımlık poşetler,
 • Canlı sucul hayvan satışında kullanılan sapsız poşetler,
 • Yumrulu ve/veya benzer tohumlu bitkilerin satışında kullanılan sapsız poşetler,
 • Sadece hizmet verilen fakat ürün satışı gerçekleştirilmeyen yerlerde kullanıcıya veya tüketiciye verilen poşetler (kuru temizleme, lostra ve benzeri),
 • Kargo Poşetleri,
 • Gümrüksüz mağazadan alınan ürünler için ilgili mevzuatı gereği kullanılması zorunlu olan özel poşetler,
kapsam dışındadır.
GENEL ESASLAR NELERDİR?
Çevre Kanuna eklenen plastik poşetlerle ilgili ek madde ile aşağıdaki esaslar uygulamaya konulmuştur.
1 OCAK 2019  DAN İTİBAREN TÜM SATIŞ NOKTALARINDA POŞETLER ÜCRETLİ SATILACAK.
Ülke genelinde poşet kullanımının azaltılması amacıyla 1 OCAK 2019 tarihinden itibaren uzaktan satışlarda dahil (internet vb), faaliyet türü ne olursa olsun, tüm satış noktalarından (tekstil, gıda, oyuncak, elektronik vb.)
ÜCRETSİZ OLARAK VERİLEMEZ!
Herhangi bir promosyon, kampanya vb. ad altında ücretsiz olarak verilemezler. Ücretsiz olarak verilemezler.
BAKANLIK ASGARİ POŞET ÜCRETİNİ BELİRLER.
Ambalaj komisyonunun önerisiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,uygulanacak asgari poşet ücretini belirler. Satış noktaları bu ücretin altında poşet satamaz. 2019 yılı için Bakanlığın belirlediği asgari poşet satış ücreti 25 Kuruş’tur.
ÇİFT KAT KALINLIĞI 15 MİKRONUN ALTINDAKİLER, GIDA HİJYENİNİ SAĞLAMANIN DIŞINDA KULLANILAMAZ!
15 Mikron ve altındaki çift kat poşetler paralı veya parasızda olsa hijyen amacıyla paketleme vb. dışında kullanılmak üzere müşteriye verilemeyecek.
UZAKTAN SATIŞLARDA ÜCRETE YANSITILACAK.
İnternet vb. uzaktan satışı yapılan ürünler için uzaktan satış yapanlar, 31.3.2019 tarihine kadar gerekli çalışmaları tamamlayarak, hem poşet ve hem de başka taşıma tercih seçeneklerini koymak zorundadır. Tüketicinin poşet tercih etmesi halinde ücreti alıcıya ve faturaya yansıtılacaktır.
25 KURUŞUN 10 KURUŞU MALİYET VE VERGİLERE, KALANI BAKANLIK HESABINA GİDECEK.
Satışa tabi plastik poşetlerin birim satış bedelinin, plastik poşetin zorunlu giderlerinin (Poşet maliyeti, vergiler, kanunun ekli (1) sayılı sitesinde belirtilen geri kazanım katılım payının toplamı) üzerinde olması halinde, aradaki fark gelir olarak kabul edilir. Kanunun 18.maddesinin 2.fıkrası gereği poşetlerin satışından elde edilen gelir Çevre ve Şehircilik Bakanlığı merkez saymanlık müdürlüğü hesabına yatırılır.
31 MART 2019 TARİHİNE KADAR BARKODSUZ POŞETLER KULLANILABİLECEK!
Yılbaşından itibaren barkodlu olarak basılma zorunluluğu gelmekle beraber, eldeki stoklar bitirilene kadar 31 Mart 2019 tarihine kadar barkodsuz poşetler kullanılabilecek.
POŞET KALİTELERİ YÜKSELTİLECEK
Atık azaltımını desteklemek amacıyla, birden fazla kullanıma imkan sağlayacak şekilde poşet kaliteleri yükseltilecek.
YÜKÜMLÜLÜKLER
 
SATIŞ NOKTALARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR?
Kapsam dâhilindeki Plastik Poşetlerin, tüketicilere satışının yapıldığı tüm iş yerleri aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.
 
 • Poşetleri tüketiciye ücretli vermek.
 • Satış fişlerinde adet ve fiyat bilgilerini göstermek üzere 31.3.2019 tarihine kadar gerekli altyapı çalışmasını tamamlamak.
 • Plastik poşetler üzerinden, çevrenin korunmasına dair bilinçlendirmeye yönelik görselleri ve afişleri asmak.
 • Bilgi sistemine kayıt olmak ve gerekli bilgi girişlerini yaparak, beyanda bulunmak (Bilgi sistemi Bakanlıkça oluşturulacaktır).
 • Bilgi sistemi üzerinden beyan edilen Poşet satış miktarına göre, “geri kazanım katılım payını” Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırmak (Hesap Bilgileri Bakanlıkça Belirlenecek).
 • Poşete alternatif taşıma materyallerini tüketiciye sunmak.
POŞET ÜRETİCİLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR?
 • Poşet üreticileri veya ithal edenler Bakanlık bilgi sistemine kayıt olmak zorundadırlar ve poşetleriyle ilgili Bilgi sisteminin talep ettiği bilgileri girmekle yükümlüdürler.
BEYANI NASIL YAPACAĞIZ?
Bakanlıkça oluşturulacak (bu bölüm çıkarılacak) “Bilgi Sistemi” ne firmanızın kaydını oluşturduktan sonra gelen ekranda aşağıdaki bilgiler doldurulacaktır. (Bilgi Sistemi Bakanlık tarafından oluşturulacaktır.)​
SATIŞ NOKTALARI BEYANLARI
Bilgi sistemi üzerinden,
 • Plastik poşetlerin Temin edildiği firma ismi (yurtiçi veya yurtdışı),
 • Temin edilen poşet adedi,
 • Temin edilen poşet ağırlığı,
 • Temin edilen poşet kalınlık,
 • Satılan poşet adedi,
 • Poşet birim fiyatı,
bilgilerinin girişleri yapılmak suretiyle beyan gerçekleştirilmiş olur.
 
POŞET ÜRETİCİLERİ VE İTHALATÇILARININ BEYANLARI
Bilgi sistemi üzerinden,
 • Plastik poşet adedi,
 • Ağırlığı,
 • Kalınlığı,
 • Boyutu,
 • Malzemenin cinsi,
 • Firma bazında yurtiçinde veya yurtdışında kime satıldığı
bilgilerinin girişleri yapılmak suretiyle beyan gerçekleştirilmiş olur.
 
GERİ KAZANIM KATILIM PAYI ÖDEMELERİ
Bilgi sistemi üzerinden yapılan beyanlar sonrasında Geri Kazanım Katılım Payları sistem üzerinden belirlenerek ödemeleri gerçekleştirilir. Bu adımlar aşağıdaki gibidir.
 1. Adım: Poşetlerin satışının yapıldığı aya ait poşet beyan bilgileri, takip eden ayın 15 ine kadar bilgi sistemi üzerinden girişleri yapılarak gerçekleştirilir (Bilgi Sistemi Bakanlıkça Oluşturulacak).
 2. Adım: Yapılan beyana istinaden, ödenecek geri kazanım katılım payı tutarı Bilgi Sisteminde hesaplanır.
 3. Adım: Bilgi sistemine beyan edilenlerle birlikte belirlenen geri kazanım katılım payı, beyan dönemini takip eden ikinci ayın son gününe kadar “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü” hesabına yatırılır (hesap bilgileri Bakanlıkça oluşturulacaktır).
DİKKAT: Çevre mevzuatından gelecek cezalar saklı kalmak üzere, poşet satışlarına dair beyanın yapılmaması veya eksik beyanda bulunulmasının tespiti halinde, Bakanlık 1 ay içerisinde ilgiliye bildirimde bulunur. Süresinde ödenmeyen katılım payı için 6183 sayılı Amme alacakları tahsil usulü kanununa göre gecikme faizi uygulanır.
 
YAPTIRIMLAR - CEZALAR
Bakanlıkça yürütülecek kontroller ve denetimler esnasında, Çevre Kanunu ile bu usul ve esaslarda belirtilenlere uymayanlar aşağıdaki cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalacaktır.
 
İDARİ CEZALAR
BİLDİRİM VE BEYANI YAPMAYANLARA 6.000 TL  İDARİ PARA CEZASI!
- Bildirim ve beyan yükümlülüğünü zamanında ve/veya tam olarak yerine getirmediği tespit edilenlere Kanun’un 20 nci maddesinin (g) bendi hükmü uyarınca 6.000 Türk Lirası,
GERİ KAZANIM KATILIM PAYININ %20 FAZLASI İDARİ PARA CEZASI!
- Geri kazanım katılım payını ödemediği tespit edilenlere Kanun’un 20 nci maddesinin (z) bendi hükmü uyarınca geri kazanım katılım payı tutarının %20 fazlası,
ÜCRETSİZ PLASTİK POŞET VERENLERE, İŞYERİNİN M2 Sİ İÇİN 10 TL İDARİ PARA CEZASI!
- Plastik poşetleri ücretsiz verdiği, promosyona ve/veya kampanyaya tabi tuttuğu tespit edilen satış noktalarına Kanun’un 20 nci maddesinin (bb) bendi hükmü uyarınca depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 10 Türk Lirası,
idari para cezası uygulanacaktır.
 
ADLİ NİTELİKTEKİ CEZALAR
Bu Usul ve Esaslar kapsamında yapılacak bildirim ve beyanlarda yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında 2872 sayılı Çevre Kanun’unun 26 ncı maddesi doğrultusunda;
“…bildirim ve bilgi verme yükümlülüğüne aykırı olarak yanlış ve yanıltıcı bilgi verenler, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
                Bu Kanunun uygulanmasında yanlış ve yanıltıcı belge düzenleyenler ve kullananlar hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümleri uygulanır…”
 işlemleri tesis edilecektir.
Yürürlülüğe giren Usul ve Esaslar içeriğinde; satış noktalarında plastik poşet kullanımı ve ücretlendirme, satıcının elde edeceği plastik poşet ücretinin beyan ve ödenmesi, plastik poşetlerin barkodlanması ve sair hükümler yer almakta olup aşağıdaki link üzerinden ilgili düzenlemenin bütününe erişilebilmektedir.
LİNK
İlgililere önemle duyurulur.
Saygılarımızla.