Dolaşım ve Menşe İspat Belgelerinin Basımı ve "Türkiye" İbaresinin Kullanımı

Eski formatta basılan A.TR Dolaşım Belgelerinin 31 Mart 2024 tarihine kadar kullanılabileceğine dair Ticaret Bakanlığının talimatı ile ilgili detaylı bilgi verilmiştir.

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından odamıza gönderilen 11/03/2024 tarih ve E-34221550-101.02.03-2548 sayılı yazıya istinaden;

Eski formatta basılan A.TR Dolaşım Belgelerinin 31 Mart 2024 tarihine kadar
kullanılabileceğine dair Ticaret Bakanlığının talimatı ile ilgili detaylı bilgi verilmiştir.
Bu itibarla,
1) İlgi'de kayıtlı yazımızda belirtilen hususlarla ilgili gerekli bilgilendirmenin bir kere daha Odanız üyesi ihracatçı firmalarınız ve kanuni temsilcilerine yapılması,
2) 31 Mart 2024 tarihinden sonra Odanızın stokunda eski formatta A.TR Dolaşım Belgeleri bulunması halinde,
2.1. Oda Muamelat Yönetmeliği'nin ilgili maddesinde yer alan hükme uygun olarak söz konusu belgelerin
imha edilmesi,
2.2. MEDOS'ta yer alan Odanız stokunda gözüken ilgili belgelerin Odanız tarafından elektronik ortamda zayi
edilmesi,
3) Basitleştirilmiş Usulde Düzenlenen A.TR Dolaşım Belgesi kullanma hakkına sahip YYS veya OKSB
sahibi firmalar başta olmak üzere, Odanız üyesi ihracatçıların veya kanuni temsilcilerinin stoklarında eski
formatta basılı olan A.TR Dolaşım Belgeleri bulunması halinde, 31 Mart 2024 tarihinden sonra Avrupa
Birliği'ne ihracatta sorun yaşanmamasını teminen,
3.1. Mer'i mevzuatın kıymetli evrakın imhası hakkında işletmeler için öngördüğü prosedür takip edilmek kaydı
ile, eski usulde basımı yapılmış belgelerin ihracatçılar veya kanuni temsilcileri tarafından imha edilmesinin
önerilmesi,
3.2. İhracatçıların veya kanuni temsilcilerinin MEDOS'taki stoklarında gözüken ilgili belgelerin, MEDOS'ta
da zayi edilmesi yönünde bilgilendirilmesi,

Bilgilerinize önemle duyurulur.

Saygılarımızla.