Karayolu Taşıma Yönetmeliği Hakkında

İç ve dış kamera ile en az yedi gün süreli kayıt yapabilen kayıt cihazı bulundurulması ile ATS bilgilerinin bildirim zorunluluğunun 01.01.2024 tarihinden itibaren başlayacağı bildirilmiştir.

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından odamıza gönderilen 06.11.2023 tarih E-34221550-010.99-12027 sayılı yazısına istinaden;

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından Birliğimize iletilen yazıda; 24.08.2023 tarih ve "Araç Takip Sistemi ve Kamera Zorunluluğu" konulu yazısı ile; ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde iç ve dış kamera ile en az yedi gün süreli kayıt yapabilen kayıt cihazı bulundurulması ile ATS bilgilerinin bildirim zorunluluğunun 01.01.2024 tarihinden itibaren başlayacağı bildirilmiştir.

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 24.08.2023 tarih E-65206401-215.99-1356886 sayılı yazısına istinaden;

Bilindiği üzere 08.01.2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin; * "Taşıtların yaşı, cinsi ve diğer şartlar" başlıklı 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (l) bendi;  "A1 ve A2 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı taşıtlar hariç olmak üzere, yolcu taşımacılığı faaliyetinde  kullanılacak  taşıtlarda,  26/10/2016  tarihli  ve  29869  sayılı  Resmî  Gazete'de  yayımlanan Araçların  İmal, Tadil  ve Montajı Hakkında Yönetmelik  ekinde  belirtilen  standartlara  uygun, iç ve dış kamera ile en az yedi gün süreli kayıt yapabilen kayıt cihazı bulundurulması zorunludur. Bu bentle ilgili Bakanlıkça ayrıca düzenleme yapılabilir. Bu  fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.", * "Yetki belgesi sahiplerinin ortak yükümlülükleri" başlıklı 40 ıncı maddesi; "... (3) A1, A2, B2 ve D2 yetki belgesi sahipleri, yapacakları arızi, grup veya mekik seferlerinde, sefere göndereceği taşıtın plakası ve ATS bilgileri, taşıtta görevli personel bilgileri ile birlikte yolculara ait,  37  nci  maddenin ikinci  fıkrasında  belirtilen  bilgileri,  seyahatin  başlangıç  saatinden  en  geç  1  saat öncesine, seyahati yapamayan veya tamamlamayan yolcu bilgilerinin ise, bu durumun meydana geldiği saatten en geç 30 dakika sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorundadırlar. Yapılan  denetimlerde,  bu  fıkrada  belirtilen  yükümlülüğün  yerine  getirildiğinin  teyidi  halinde,  taşıma yapılan taşıttan taşıma sözleşmesinin ibrazı istenilmez. (4) A1, B1 ve D1 ile kalkış veya varış yeri Büyükşehir olup tarifeli olarak faaliyet gösterecek D4 yetki  belgesi  sahipleri,  yapacakları  düzenli  yolcu  taşımacılığı  faaliyetinde,  onaylı  zaman  tarifesinde belirtilen saatteki sefere göndereceği taşıtın plakası ve ATS bilgileri, taşıtta görevli personel bilgileri ile birlikte yolculara ait, 36 ncı maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları ile 38 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen  bilgileri,  seyahat  başlayıncaya  kadar,  seyahati  yapamayan  veya  tamamlamayan  yolcu bilgilerinin  ise,  bu  durumun  meydana  geldiği  saatten  en  geç  30  dakika  sonrasına  kadar  Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorundadırlar. ...", "Bazı zorunluluklara ilişkin süre verilmesi" başlıklı geçici 2 inci maddesi; "...  c)  40 ıncı  maddesinin  3  üncü  ve  4  üncü  fıkraları ile  belirlenen  ATS bilgilerinin bildirim zorunluluğu 1/1/2024 tarihine kadar, ç) 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (l) bendi, 38 inci maddesinin birinci fıkrası ile 40 ıncı maddesinin  on  üçüncü  fıkrasında  belirtilen  hükümlere  uyma  zorunluluğu,  1/1/2024 tarihine kadar, uygulanmaz " hükümlerine amirdir.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde; iç ve dış kamera ile en az yedi gün süreli kayıt  yapabilen  kayıt  cihazı  bulundurulması  ile  ATS  bilgilerinin  bildirim  zorunluluğunun  01.01.2024 tarihinden itibaren başlayacağı göz önünde bulundurularak, ilgili yetki belgesi sahibi firmaların herhangi bir  mağduriyet  yaşamaması için bildirimleri dikkate alması önemle duyurulur.

Saygılarımızla.